โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 8 5 9 2 5 40
ร้อยละ 11.59 % 7.25 % 13.04 % 2.90 % 7.25 % 57.97 %
ระดับประถมศึกษา
334
จำนวน(คน) 33 15 78 9 33 166
ร้อยละ 9.88 % 4.49 % 23.35 % 2.69 % 9.88 % 49.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
182
จำนวน(คน) 13 9 15 5 10 130
ร้อยละ 7.14 % 4.95 % 8.24 % 2.75 % 5.49 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 585 คน
จำนวน(คน) 54 29 102 16 48 336
ร้อยละ 9.23 % 4.96 % 17.44 % 2.74 % 8.21 % 57.44 %

403 : 41 , 20 , 87 , 11 , 38 , 206...10.17 , 4.96 , 21.59 , 2.73 , 9.43 , 51.12 = 197 : 48.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 585 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 249 คน คิดเป็นร้อยละ 42.56%

Powered By www.thaieducation.net