โรงเรียนบ้านบ่อคู่ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 5 5 0 1 20
ร้อยละ 0.00 % 16.13 % 16.13 % 0.00 % 3.23 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 7 4 12 0 0 85
ร้อยละ 6.48 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 78.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 7 9 17 0 1 105
ร้อยละ 5.04 % 6.47 % 12.23 % 0.00 % 0.72 % 75.54 %

139 : 7 , 9 , 17 , 0 , 1 , 105...5.04 , 6.47 , 12.23 , 0.00 , 0.72 , 75.54 = 34 : 24.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.46%

Powered By www.thaieducation.net