โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 3 4 0 0 17
ร้อยละ 7.69 % 11.54 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 9 3 14 1 0 66
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 15.05 % 1.08 % 0.00 % 70.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 11 6 18 1 0 83
ร้อยละ 9.24 % 5.04 % 15.13 % 0.84 % 0.00 % 69.75 %

119 : 11 , 6 , 18 , 1 , 0 , 83...9.24 , 5.04 , 15.13 , 0.84 , 0.00 , 69.75 = 36 : 30.25ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25%

Powered By www.thaieducation.net