โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 18
ร้อยละ 11.54 % 7.69 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 5 5 17 1 0 68
ร้อยละ 5.21 % 5.21 % 17.71 % 1.04 % 0.00 % 70.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 8 7 20 1 0 86
ร้อยละ 6.56 % 5.74 % 16.39 % 0.82 % 0.00 % 70.49 %

122 : 8 , 7 , 20 , 1 , 0 , 86...6.56 , 5.74 , 16.39 , 0.82 , 0.00 , 70.49 = 36 : 29.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 29.51%

Powered By www.thaieducation.net