โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 16
ร้อยละ 11.54 % 7.69 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 5 14 22 1 0 54
ร้อยละ 5.21 % 14.58 % 22.92 % 1.04 % 0.00 % 56.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 8 16 27 1 0 70
ร้อยละ 6.56 % 13.11 % 22.13 % 0.82 % 0.00 % 57.38 %

122 : 8 , 16 , 27 , 1 , 0 , 70...6.56 , 13.11 , 22.13 , 0.82 , 0.00 , 57.38 = 52 : 42.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 42.62%

Powered By www.thaieducation.net