โรงเรียนบ้านดงน้อย (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 1 3 4 0 10
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 15.00 % 20.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 7 0 10 1 0 41
ร้อยละ 11.86 % 0.00 % 16.95 % 1.69 % 0.00 % 69.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 9 1 13 5 0 51
ร้อยละ 11.39 % 1.27 % 16.46 % 6.33 % 0.00 % 64.56 %

79 : 9 , 1 , 13 , 5 , 0 , 51...11.39 , 1.27 , 16.46 , 6.33 , 0.00 , 64.56 = 28 : 35.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 35.44%

Powered By www.thaieducation.net