โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
110
จำนวน(คน) 25 14 15 11 4 41
ร้อยละ 22.73 % 12.73 % 13.64 % 10.00 % 3.64 % 37.27 %
ระดับประถมศึกษา
992
จำนวน(คน) 54 40 62 24 38 774
ร้อยละ 5.44 % 4.03 % 6.25 % 2.42 % 3.83 % 78.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1102 คน
จำนวน(คน) 79 54 77 35 42 815
ร้อยละ 7.17 % 4.90 % 6.99 % 3.18 % 3.81 % 73.96 %

1102 : 79 , 54 , 77 , 35 , 42 , 815...7.17 , 4.90 , 6.99 , 3.18 , 3.81 , 73.96 = 287 : 26.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 287 คน คิดเป็นร้อยละ 26.04%

Powered By www.thaieducation.net