โรงเรียนบ้านม่วงค่อม (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 10 3 8 0 0 67
ร้อยละ 11.36 % 3.41 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 76.14 %
ระดับประถมศึกษา
278
จำนวน(คน) 20 10 40 1 1 206
ร้อยละ 7.19 % 3.60 % 14.39 % 0.36 % 0.36 % 74.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94
จำนวน(คน) 5 2 17 0 0 70
ร้อยละ 5.32 % 2.13 % 18.09 % 0.00 % 0.00 % 74.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 460 คน
จำนวน(คน) 35 15 65 1 1 343
ร้อยละ 7.61 % 3.26 % 14.13 % 0.22 % 0.22 % 74.57 %

366 : 30 , 13 , 48 , 1 , 1 , 273...8.20 , 3.55 , 13.11 , 0.27 , 0.27 , 74.59 = 93 : 25.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 460 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 25.43%

Powered By www.thaieducation.net