โรงเรียนบ้านม่วงค่อม (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 5 2 7 4 3 67
ร้อยละ 5.68 % 2.27 % 7.95 % 4.55 % 3.41 % 76.14 %
ระดับประถมศึกษา
276
จำนวน(คน) 21 8 44 15 10 178
ร้อยละ 7.61 % 2.90 % 15.94 % 5.43 % 3.62 % 64.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 2 1 18 2 2 68
ร้อยละ 2.15 % 1.08 % 19.35 % 2.15 % 2.15 % 73.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 457 คน
จำนวน(คน) 28 11 69 21 15 313
ร้อยละ 6.13 % 2.41 % 15.10 % 4.60 % 3.28 % 68.49 %

364 : 26 , 10 , 51 , 19 , 13 , 245...7.14 , 2.75 , 14.01 , 5.22 , 3.57 , 67.31 = 119 : 32.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 457 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 31.51%

Powered By www.thaieducation.net