โรงเรียนบ้านห้วยนา (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 3
ร้อยละ 42.86 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 8 0 7 1 0 16
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 21.88 % 3.13 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 39 คน
จำนวน(คน) 11 0 8 1 0 19
ร้อยละ 28.21 % 0.00 % 20.51 % 2.56 % 0.00 % 48.72 %

39 : 11 , 0 , 8 , 1 , 0 , 19...28.21 , 0.00 , 20.51 , 2.56 , 0.00 , 48.72 = 20 : 51.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28%

Powered By www.thaieducation.net