โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 11 4 0 15 4 0
ร้อยละ 32.35 % 11.76 % 0.00 % 44.12 % 11.76 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 7 5 16 12 21 43
ร้อยละ 6.73 % 4.81 % 15.38 % 11.54 % 20.19 % 41.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 6 1 7 22 0 40
ร้อยละ 7.89 % 1.32 % 9.21 % 28.95 % 0.00 % 52.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 24 10 23 49 25 83
ร้อยละ 11.21 % 4.67 % 10.75 % 22.90 % 11.68 % 38.79 %

138 : 18 , 9 , 16 , 27 , 25 , 43...13.04 , 6.52 , 11.59 , 19.57 , 18.12 , 31.16 = 95 : 68.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 61.21%

Powered By www.thaieducation.net