โรงเรียนบ้านนาโสม (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 9
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 7 0 6 0 1 28
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 2.38 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 9 2 8 0 1 37
ร้อยละ 15.79 % 3.51 % 14.04 % 0.00 % 1.75 % 64.91 %

57 : 9 , 2 , 8 , 0 , 1 , 37...15.79 , 3.51 , 14.04 , 0.00 , 1.75 , 64.91 = 20 : 35.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09%

Powered By www.thaieducation.net