โรงเรียนบ้านท่ามะนาว (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 1 6 2 0 18
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 21.43 % 7.14 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 9 1 22 4 1 78
ร้อยละ 7.83 % 0.87 % 19.13 % 3.48 % 0.87 % 67.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 10 2 28 6 1 96
ร้อยละ 6.99 % 1.40 % 19.58 % 4.20 % 0.70 % 67.13 %

143 : 10 , 2 , 28 , 6 , 1 , 96...6.99 , 1.40 , 19.58 , 4.20 , 0.70 , 67.13 = 47 : 32.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 32.87%

Powered By www.thaieducation.net