โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 3 2 1 2 0 64
ร้อยละ 4.17 % 2.78 % 1.39 % 2.78 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 4 2 5 0 0 173
ร้อยละ 2.17 % 1.09 % 2.72 % 0.00 % 0.00 % 94.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 77
ร้อยละ 3.41 % 3.41 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 344 คน
จำนวน(คน) 10 7 11 2 0 314
ร้อยละ 2.91 % 2.03 % 3.20 % 0.58 % 0.00 % 91.28 %

256 : 7 , 4 , 6 , 2 , 0 , 237...2.73 , 1.56 , 2.34 , 0.78 , 0.00 , 92.58 = 19 : 7.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 344 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.72%

Powered By www.thaieducation.net