โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 5 2 1 2 0 60
ร้อยละ 7.14 % 2.86 % 1.43 % 2.86 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
186
จำนวน(คน) 8 3 3 3 0 169
ร้อยละ 4.30 % 1.61 % 1.61 % 1.61 % 0.00 % 90.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 79
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 89.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 344 คน
จำนวน(คน) 15 7 9 5 0 308
ร้อยละ 4.36 % 2.03 % 2.62 % 1.45 % 0.00 % 89.53 %

256 : 13 , 5 , 4 , 5 , 0 , 229...5.08 , 1.95 , 1.56 , 1.95 , 0.00 , 89.45 = 27 : 10.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 344 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.47%

Powered By www.thaieducation.net