โรงเรียนบ้านเขายายกะตา (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 16
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 6 4 7 1 0 97
ร้อยละ 5.22 % 3.48 % 6.09 % 0.87 % 0.00 % 84.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 8 0 9 0 0 67
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 79.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 16 6 16 2 0 180
ร้อยละ 7.27 % 2.73 % 7.27 % 0.91 % 0.00 % 81.82 %

136 : 8 , 6 , 7 , 2 , 0 , 113...5.88 , 4.41 , 5.15 , 1.47 , 0.00 , 83.09 = 23 : 16.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18%

Powered By www.thaieducation.net