โรงเรียนบ้านเขาแหลม (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 2 2 3 4 27
ร้อยละ 2.56 % 5.13 % 5.13 % 7.69 % 10.26 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 5 1 6 6 7 115
ร้อยละ 3.57 % 0.71 % 4.29 % 4.29 % 5.00 % 82.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 6 3 8 9 11 142
ร้อยละ 3.35 % 1.68 % 4.47 % 5.03 % 6.15 % 79.33 %

179 : 6 , 3 , 8 , 9 , 11 , 142...3.35 , 1.68 , 4.47 , 5.03 , 6.15 , 79.33 = 37 : 20.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67%

Powered By www.thaieducation.net