โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 11 8 2 0 0 12
ร้อยละ 33.33 % 24.24 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 36.36 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 21 1 16 0 0 105
ร้อยละ 14.69 % 0.70 % 11.19 % 0.00 % 0.00 % 73.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 4 1 5 0 0 49
ร้อยละ 6.78 % 1.69 % 8.47 % 0.00 % 0.00 % 83.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 36 10 23 0 0 166
ร้อยละ 15.32 % 4.26 % 9.79 % 0.00 % 0.00 % 70.64 %

176 : 32 , 9 , 18 , 0 , 0 , 117...18.18 , 5.11 , 10.23 , 0.00 , 0.00 , 66.48 = 59 : 33.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 29.36%

Powered By www.thaieducation.net