โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 12 8 2 0 0 12
ร้อยละ 35.29 % 23.53 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 35.29 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 21 1 16 0 0 105
ร้อยละ 14.69 % 0.70 % 11.19 % 0.00 % 0.00 % 73.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 48
ร้อยละ 8.20 % 1.64 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 78.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 38 10 25 0 0 165
ร้อยละ 15.97 % 4.20 % 10.50 % 0.00 % 0.00 % 69.33 %

177 : 33 , 9 , 18 , 0 , 0 , 117...18.64 , 5.08 , 10.17 , 0.00 , 0.00 , 66.10 = 60 : 33.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67%

Powered By www.thaieducation.net