โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 9 6 13 11 6 0
ร้อยละ 20.00 % 13.33 % 28.89 % 24.44 % 13.33 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 16 16 22 32 54 15
ร้อยละ 10.32 % 10.32 % 14.19 % 20.65 % 34.84 % 9.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 6 6 13 12 25 4
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 19.70 % 18.18 % 37.88 % 6.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 31 28 48 55 85 19
ร้อยละ 11.65 % 10.53 % 18.05 % 20.68 % 31.95 % 7.14 %

200 : 25 , 22 , 35 , 43 , 60 , 15...12.50 , 11.00 , 17.50 , 21.50 , 30.00 , 7.50 = 185 : 92.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 247 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86%

Powered By www.thaieducation.net