โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 5 5 6 5 11 15
ร้อยละ 10.64 % 10.64 % 12.77 % 10.64 % 23.40 % 31.91 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 16 16 28 16 44 34
ร้อยละ 10.39 % 10.39 % 18.18 % 10.39 % 28.57 % 22.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 6 6 14 6 20 19
ร้อยละ 8.45 % 8.45 % 19.72 % 8.45 % 28.17 % 26.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 27 27 48 27 75 68
ร้อยละ 9.93 % 9.93 % 17.65 % 9.93 % 27.57 % 25.00 %

201 : 21 , 21 , 34 , 21 , 55 , 49...10.45 , 10.45 , 16.92 , 10.45 , 27.36 , 24.38 = 152 : 75.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 204 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00%

Powered By www.thaieducation.net