โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 5 5 5 5 5 20
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 16 12 28 16 28 54
ร้อยละ 10.39 % 7.79 % 18.18 % 10.39 % 18.18 % 35.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 7 6 14 7 14 22
ร้อยละ 10.00 % 8.57 % 20.00 % 10.00 % 20.00 % 31.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 269 คน
จำนวน(คน) 28 23 47 28 47 96
ร้อยละ 10.41 % 8.55 % 17.47 % 10.41 % 17.47 % 35.69 %

199 : 21 , 17 , 33 , 21 , 33 , 74...10.55 , 8.54 , 16.58 , 10.55 , 16.58 , 37.19 = 125 : 62.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 173 คน คิดเป็นร้อยละ 64.31%

Powered By www.thaieducation.net