โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 34
ร้อยละ 12.20 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 82.93 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 21 12 12 9 0 87
ร้อยละ 14.89 % 8.51 % 8.51 % 6.38 % 0.00 % 61.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 3 3 0 0 51
ร้อยละ 3.39 % 5.08 % 5.08 % 0.00 % 0.00 % 86.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 28 15 17 9 0 172
ร้อยละ 11.62 % 6.22 % 7.05 % 3.73 % 0.00 % 71.37 %

182 : 26 , 12 , 14 , 9 , 0 , 121...14.29 , 6.59 , 7.69 , 4.95 , 0.00 , 66.48 = 61 : 33.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 28.63%

Powered By www.thaieducation.net