โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 33
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
251
จำนวน(คน) 30 8 17 0 0 196
ร้อยละ 11.95 % 3.19 % 6.77 % 0.00 % 0.00 % 78.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 287 คน
จำนวน(คน) 32 8 18 0 0 229
ร้อยละ 11.15 % 2.79 % 6.27 % 0.00 % 0.00 % 79.79 %

287 : 32 , 8 , 18 , 0 , 0 , 229...11.15 , 2.79 , 6.27 , 0.00 , 0.00 , 79.79 = 58 : 20.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 287 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 20.21%

Powered By www.thaieducation.net