โรงเรียนวัดหนองนา (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 2 3 1 0 20
ร้อยละ 21.21 % 6.06 % 9.09 % 3.03 % 0.00 % 60.61 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 11 5 18 1 0 88
ร้อยละ 8.94 % 4.07 % 14.63 % 0.81 % 0.00 % 71.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 50
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 7.02 % 0.00 % 0.00 % 87.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 21 7 25 2 0 158
ร้อยละ 9.86 % 3.29 % 11.74 % 0.94 % 0.00 % 74.18 %

156 : 18 , 7 , 21 , 2 , 0 , 108...11.54 , 4.49 , 13.46 , 1.28 , 0.00 , 69.23 = 48 : 30.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.82%

Powered By www.thaieducation.net