โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 3 21 1 2 0 27
ร้อยละ 5.56 % 38.89 % 1.85 % 3.70 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 15 23 17 3 1 115
ร้อยละ 8.62 % 13.22 % 9.77 % 1.72 % 0.57 % 66.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
110
จำนวน(คน) 10 5 17 0 1 77
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 15.45 % 0.00 % 0.91 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 338 คน
จำนวน(คน) 28 49 35 5 2 219
ร้อยละ 8.28 % 14.50 % 10.36 % 1.48 % 0.59 % 64.79 %

228 : 18 , 44 , 18 , 5 , 1 , 142...7.89 , 19.30 , 7.89 , 2.19 , 0.44 , 62.28 = 86 : 37.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 338 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 35.21%

Powered By www.thaieducation.net