โรงเรียนพรหมรังษี (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 12 0 6 0 0 41
ร้อยละ 20.34 % 0.00 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 69.49 %
ระดับประถมศึกษา
260
จำนวน(คน) 16 4 36 3 1 200
ร้อยละ 6.15 % 1.54 % 13.85 % 1.15 % 0.38 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
170
จำนวน(คน) 5 5 52 5 0 103
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 30.59 % 2.94 % 0.00 % 60.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 489 คน
จำนวน(คน) 33 9 94 8 1 344
ร้อยละ 6.75 % 1.84 % 19.22 % 1.64 % 0.20 % 70.35 %

319 : 28 , 4 , 42 , 3 , 1 , 241...8.78 , 1.25 , 13.17 , 0.94 , 0.31 , 75.55 = 78 : 24.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 489 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 29.65%

Powered By www.thaieducation.net