โรงเรียนช่องสาริกา (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 8 6 1 6 1 14
ร้อยละ 22.22 % 16.67 % 2.78 % 16.67 % 2.78 % 38.89 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 5 5 9 6 12 79
ร้อยละ 4.31 % 4.31 % 7.76 % 5.17 % 10.34 % 68.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 13 11 10 12 13 93
ร้อยละ 8.55 % 7.24 % 6.58 % 7.89 % 8.55 % 61.18 %

152 : 13 , 11 , 10 , 12 , 13 , 93...8.55 , 7.24 , 6.58 , 7.89 , 8.55 , 61.18 = 59 : 38.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 38.82%

Powered By www.thaieducation.net