โรงเรียนช่องสาริกา (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 8 6 1 6 1 15
ร้อยละ 21.62 % 16.22 % 2.70 % 16.22 % 2.70 % 40.54 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 15 21 7 20 5 49
ร้อยละ 12.82 % 17.95 % 5.98 % 17.09 % 4.27 % 41.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 23 27 8 26 6 64
ร้อยละ 14.94 % 17.53 % 5.19 % 16.88 % 3.90 % 41.56 %

154 : 23 , 27 , 8 , 26 , 6 , 64...14.94 , 17.53 , 5.19 , 16.88 , 3.90 , 41.56 = 90 : 58.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 58.44%

Powered By www.thaieducation.net