โรงเรียนวัดดำรงบุล (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 2 5 0 0 50
ร้อยละ 8.06 % 3.23 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 6 2 25 0 0 122
ร้อยละ 3.87 % 1.29 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 78.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 11 4 30 0 0 172
ร้อยละ 5.07 % 1.84 % 13.82 % 0.00 % 0.00 % 79.26 %

217 : 11 , 4 , 30 , 0 , 0 , 172...5.07 , 1.84 , 13.82 , 0.00 , 0.00 , 79.26 = 45 : 20.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.74%

Powered By www.thaieducation.net