โรงเรียนบ้านเขาขวาง (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 0 2 1 0 20
ร้อยละ 17.86 % 0.00 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 5 5 7 1 0 59
ร้อยละ 6.49 % 6.49 % 9.09 % 1.30 % 0.00 % 76.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 10 5 9 2 0 79
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 8.57 % 1.90 % 0.00 % 75.24 %

105 : 10 , 5 , 9 , 2 , 0 , 79...9.52 , 4.76 , 8.57 , 1.90 , 0.00 , 75.24 = 26 : 24.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 24.76%

Powered By www.thaieducation.net