โรงเรียนบ้านเขาขวาง (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 5 3 0 3 3 15
ร้อยละ 17.24 % 10.34 % 0.00 % 10.34 % 10.34 % 51.72 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 6 4 2 4 5 56
ร้อยละ 7.79 % 5.19 % 2.60 % 5.19 % 6.49 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 11 7 2 7 8 71
ร้อยละ 10.38 % 6.60 % 1.89 % 6.60 % 7.55 % 66.98 %

106 : 11 , 7 , 2 , 7 , 8 , 71...10.38 , 6.60 , 1.89 , 6.60 , 7.55 , 66.98 = 35 : 33.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 33.02%

Powered By www.thaieducation.net