โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 0 3 0 1 23
ร้อยละ 12.90 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 3.23 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 11 2 7 1 2 85
ร้อยละ 10.19 % 1.85 % 6.48 % 0.93 % 1.85 % 78.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 5 0 1 45
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 9.43 % 0.00 % 1.89 % 84.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 17 2 15 1 4 153
ร้อยละ 8.85 % 1.04 % 7.81 % 0.52 % 2.08 % 79.69 %

139 : 15 , 2 , 10 , 1 , 3 , 108...10.79 , 1.44 , 7.19 , 0.72 , 2.16 , 77.70 = 31 : 22.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.31%

Powered By www.thaieducation.net