โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 0 3 0 1 23
ร้อยละ 12.90 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 3.23 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 11 2 8 1 2 82
ร้อยละ 10.38 % 1.89 % 7.55 % 0.94 % 1.89 % 77.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 0 5 0 1 46
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 9.26 % 0.00 % 1.85 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 17 2 16 1 4 151
ร้อยละ 8.90 % 1.05 % 8.38 % 0.52 % 2.09 % 79.06 %

137 : 15 , 2 , 11 , 1 , 3 , 105...10.95 , 1.46 , 8.03 , 0.73 , 2.19 , 76.64 = 32 : 23.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.94%

Powered By www.thaieducation.net