โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 0 5 0 1 20
ร้อยละ 16.13 % 0.00 % 16.13 % 0.00 % 3.23 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 12 2 10 1 2 79
ร้อยละ 11.32 % 1.89 % 9.43 % 0.94 % 1.89 % 74.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 0 5 0 1 46
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 9.26 % 0.00 % 1.85 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 19 2 20 1 4 145
ร้อยละ 9.95 % 1.05 % 10.47 % 0.52 % 2.09 % 75.92 %

137 : 17 , 2 , 15 , 1 , 3 , 99...12.41 , 1.46 , 10.95 , 0.73 , 2.19 , 72.26 = 38 : 27.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.08%

Powered By www.thaieducation.net