โรงเรียนบ้านไพล (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 3 7 0 5 23
ร้อยละ 2.56 % 7.69 % 17.95 % 0.00 % 12.82 % 58.97 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 1 1 6 2 1 71
ร้อยละ 1.22 % 1.22 % 7.32 % 2.44 % 1.22 % 86.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 2 4 18 2 6 113
ร้อยละ 1.38 % 2.76 % 12.41 % 1.38 % 4.14 % 77.93 %

121 : 2 , 4 , 13 , 2 , 6 , 94...1.65 , 3.31 , 10.74 , 1.65 , 4.96 , 77.69 = 27 : 22.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.07%

Powered By www.thaieducation.net