โรงเรียนบ้านไพล (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 3 7 1 5 23
ร้อยละ 2.50 % 7.50 % 17.50 % 2.50 % 12.50 % 57.50 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 1 2 6 2 1 70
ร้อยละ 1.22 % 2.44 % 7.32 % 2.44 % 1.22 % 85.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 2 5 13 3 6 118
ร้อยละ 1.36 % 3.40 % 8.84 % 2.04 % 4.08 % 80.27 %

122 : 2 , 5 , 13 , 3 , 6 , 93...1.64 , 4.10 , 10.66 , 2.46 , 4.92 , 76.23 = 29 : 23.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73%

Powered By www.thaieducation.net