โรงเรียนบ้านไพล (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 2 10 1 2 23
ร้อยละ 2.56 % 5.13 % 25.64 % 2.56 % 5.13 % 58.97 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 1 1 8 2 0 70
ร้อยละ 1.22 % 1.22 % 9.76 % 2.44 % 0.00 % 85.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 2 3 23 3 2 112
ร้อยละ 1.38 % 2.07 % 15.86 % 2.07 % 1.38 % 77.24 %

121 : 2 , 3 , 18 , 3 , 2 , 93...1.65 , 2.48 , 14.88 , 2.48 , 1.65 , 76.86 = 28 : 23.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.76%

Powered By www.thaieducation.net