โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 26
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 10 0 16 0 0 76
ร้อยละ 9.80 % 0.00 % 15.69 % 0.00 % 0.00 % 74.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 11 0 20 0 0 102
ร้อยละ 8.27 % 0.00 % 15.04 % 0.00 % 0.00 % 76.69 %

133 : 11 , 0 , 20 , 0 , 0 , 102...8.27 , 0.00 , 15.04 , 0.00 , 0.00 , 76.69 = 31 : 23.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.31%

Powered By www.thaieducation.net