โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 28
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 4 3 15 0 0 79
ร้อยละ 3.96 % 2.97 % 14.85 % 0.00 % 0.00 % 78.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 5 3 19 0 0 107
ร้อยละ 3.73 % 2.24 % 14.18 % 0.00 % 0.00 % 79.85 %

134 : 5 , 3 , 19 , 0 , 0 , 107...3.73 , 2.24 , 14.18 , 0.00 , 0.00 , 79.85 = 27 : 20.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.15%

Powered By www.thaieducation.net