โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 28
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 6 6 18 0 0 71
ร้อยละ 5.94 % 5.94 % 17.82 % 0.00 % 0.00 % 70.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 7 6 22 0 0 99
ร้อยละ 5.22 % 4.48 % 16.42 % 0.00 % 0.00 % 73.88 %

134 : 7 , 6 , 22 , 0 , 0 , 99...5.22 , 4.48 , 16.42 , 0.00 , 0.00 , 73.88 = 35 : 26.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 26.12%

Powered By www.thaieducation.net