โรงเรียนบ้านหนองยาง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 2 4 5 0 0 46
ร้อยละ 3.51 % 7.02 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 80.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 2 5 9 0 0 85
ร้อยละ 1.98 % 4.95 % 8.91 % 0.00 % 0.00 % 84.16 %

74 : 2 , 5 , 7 , 0 , 0 , 60...2.70 , 6.76 , 9.46 , 0.00 , 0.00 , 81.08 = 14 : 18.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.84%

Powered By www.thaieducation.net