โรงเรียนบ้านหนองยาง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 1 3 5 0 0 48
ร้อยละ 1.75 % 5.26 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 1 4 9 0 0 87
ร้อยละ 0.99 % 3.96 % 8.91 % 0.00 % 0.00 % 86.14 %

74 : 1 , 4 , 7 , 0 , 0 , 62...1.35 , 5.41 , 9.46 , 0.00 , 0.00 , 83.78 = 12 : 16.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.86%

Powered By www.thaieducation.net