โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 1 0 9 4 0 180
ร้อยละ 0.52 % 0.00 % 4.64 % 2.06 % 0.00 % 92.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 57
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.39 % 0.00 % 0.00 % 96.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 307 คน
จำนวน(คน) 1 0 13 4 0 289
ร้อยละ 0.33 % 0.00 % 4.23 % 1.30 % 0.00 % 94.14 %

248 : 1 , 0 , 11 , 4 , 0 , 232...0.40 , 0.00 , 4.44 , 1.61 , 0.00 , 93.55 = 16 : 6.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 307 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.86%

Powered By www.thaieducation.net