โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 96.23 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 1 0 7 4 0 182
ร้อยละ 0.52 % 0.00 % 3.61 % 2.06 % 0.00 % 93.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 64
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 96.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 313 คน
จำนวน(คน) 1 0 11 4 0 297
ร้อยละ 0.32 % 0.00 % 3.51 % 1.28 % 0.00 % 94.89 %

247 : 1 , 0 , 9 , 4 , 0 , 233...0.40 , 0.00 , 3.64 , 1.62 , 0.00 , 94.33 = 14 : 5.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 313 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.11%

Powered By www.thaieducation.net