โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 4 2 6 3 3 42
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 10.00 % 5.00 % 5.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 13 5 10 3 3 121
ร้อยละ 8.39 % 3.23 % 6.45 % 1.94 % 1.94 % 78.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 7 1 10 2 2 64
ร้อยละ 8.14 % 1.16 % 11.63 % 2.33 % 2.33 % 74.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 24 8 26 8 8 227
ร้อยละ 7.97 % 2.66 % 8.64 % 2.66 % 2.66 % 75.42 %

215 : 17 , 7 , 16 , 6 , 6 , 163...7.91 , 3.26 , 7.44 , 2.79 , 2.79 , 75.81 = 52 : 24.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.58%

Powered By www.thaieducation.net