โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 7 4 1 0 0 48
ร้อยละ 11.67 % 6.67 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 12 8 7 2 1 125
ร้อยละ 7.74 % 5.16 % 4.52 % 1.29 % 0.65 % 80.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 12 2 5 0 0 65
ร้อยละ 14.29 % 2.38 % 5.95 % 0.00 % 0.00 % 77.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 31 14 13 2 1 238
ร้อยละ 10.37 % 4.68 % 4.35 % 0.67 % 0.33 % 79.60 %

215 : 19 , 12 , 8 , 2 , 1 , 173...8.84 , 5.58 , 3.72 , 0.93 , 0.47 , 80.47 = 42 : 19.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40%

Powered By www.thaieducation.net