โรงเรียนวัดจันทนาราม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 6 0 4 0 0 25
ร้อยละ 17.14 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 8 0 27 0 0 93
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 21.09 % 0.00 % 0.00 % 72.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 14 0 31 0 0 118
ร้อยละ 8.59 % 0.00 % 19.02 % 0.00 % 0.00 % 72.39 %

163 : 14 , 0 , 31 , 0 , 0 , 118...8.59 , 0.00 , 19.02 , 0.00 , 0.00 , 72.39 = 45 : 27.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.61%

Powered By www.thaieducation.net