โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 18
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 3 0 9 0 0 69
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 0
ร้อยละ 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 5 0 11 0 0 87
ร้อยละ 4.85 % 0.00 % 10.68 % 0.00 % 0.00 % 84.47 %

102 : 4 , 0 , 11 , 0 , 0 , 87...3.92 , 0.00 , 10.78 , 0.00 , 0.00 , 85.29 = 15 : 14.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.53%

Powered By www.thaieducation.net