โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 20
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 27.59 % 0.00 % 0.00 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 7 3 12 0 0 87
ร้อยละ 6.42 % 2.75 % 11.01 % 0.00 % 0.00 % 79.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 8 3 20 0 0 107
ร้อยละ 5.80 % 2.17 % 14.49 % 0.00 % 0.00 % 77.54 %

138 : 8 , 3 , 20 , 0 , 0 , 107...5.80 , 2.17 , 14.49 , 0.00 , 0.00 , 77.54 = 31 : 22.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46%

Powered By www.thaieducation.net